Rekrutacja

Od 5 lutego rozpoczynamy rekrutację

do Publicznego Przedszkola „Bajka” oraz oddziałów przedszkolnych

w Jankowie Przygodzkim i w Topoli Wielkiej.

 

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 1 marca 2024 r. do godz. 15.00

Zapraszamy! 

Terminy rekrutacji do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych w roku 2024

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o wykonywaniu pracy przez rodziców

Oświadczenie woli

 

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r.

**************************************************************************

Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać do 15 lutego 2024 r.

Od 19 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.


Terminy rekrutacji do klas I szkoły podstawowej na rok 2024

Zgłoszenie ucznia do klasy 1 szkoły podstawowej 2024

Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
    2. na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Przygodzice

 

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia:

Skip to content