Rada rodziców

przewodniczący :     Łukasz Marciniak

zastępca  :             Paulina Wojciechowska

skarbnik :             Robert Matuszczak

sekretarz :           Beata Walczak   

 
—————————————————————————————————
 
 
 
1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
3) W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego oddziału
szkolnego.
4) Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach
5) W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
17.2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
17.3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
17.4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców
Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;
17.6. Programy, o których mowa w pkt 18.1. ust.2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie
30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia
z Radą Pedagogiczną.
17.7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów
Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
17.8. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres staŜu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.
Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
17.9. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
18.1. Zasady współpracy organów szkoły.
18.2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy
organ w granicach swoich kompetencji.
18.3. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane
są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu kaŜdemu organowi
szkoły.
18.4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
18.5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
18.6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie
pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
18.7. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
18
18.8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wniosków.
18.9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według obowiązujących zasad.
18.10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej i zasad ujętych w pkt 19 niniejszego statutu

Powiązane zdjęcia:

Skip to content