Samorząd Szkolny

Przewodniczący : 

Zastępca: 

Skarbnik:

Sekretarz: 

Opiekun:  mgr Artur Hyla
 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 
 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz
zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem
szkoły.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel
wybrany przez uczniów.
 
§ 1
 
Cele i zadania:
 
Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego
kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do
identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu
ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia
własnej za nie odpowiedzialności.
Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i
rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor,
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 
 
§ 2
 
 
Zadania samorządu:
Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego
spełniania obowiązków szkolnych.
Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców
opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców
w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg
dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w
szkole i w środowisku uczniowskim.
Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między
uczniami i nauczycielami.
Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i
wychowaniem:
 
wyrabianie potrzeb poznawczych,
wyzwalanie twórczej aktywności,
wdrażanie do samodzielnych poszukiwań,
zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru:
 
odpowiedzialność,
obowiązkowość,
samodzielność,
uczciwość,
godność,
wrażliwość,
 
wyrabianie nawyków i umiejętności:
 
organizowania własnego czasu,
samokontroli,
pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej
doskonaleniu,
samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
 
wdrażanie do:
 
życia w prawdzie,
cenienia wolności i dobra,
dostrzegania piękna świata,
ćwiczenia woli,
kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
kształtowania własnego charakteru,
kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.
 
Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami
uczniowskimi innych szkół.
W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza
szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli
samorządów uczniowskich innych szkół.
 
 
 
 
§ 3
 
 
Uprawnienia samorządu Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi,
radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich
sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
 
Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych zainteresowań.
Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Jeżeli samorządu
uczniowskiego nie stać na wydawanie szkolnej gazety bądź z innych
powodów nie chce podjąć się jej wydawania, prezydium ma prawo do
zorganizowania gabloty, w której znajdowałaby się gazetka ścienna.
Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.
Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w
porozumieniu z opiekunem samorządu.
Prawo do uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach
przyznawania stypendiów i zasiłków pieniężnych.
Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady
pedagogicznej oraz rady rodziców.
Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu
grozi kara dyscyplinarna.
Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i
konfliktów.
 
 
 
 
§ 4
 
 
Organy samorządu
 
Organami samorządu są:
 
ogólne zebranie uczniów,
uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego),
ogólne zebrania klasowe,
uczniowska rada klasowa,
komisja rewizyjna.
 
Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac
do wykonania i załatwienia.
Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały
przez organ samorządu uwzględnia się tylko trzy głosy oddane
„za” lub „przeciw” uchwale.
Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo
uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.
Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu,
ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się
wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie umieszczone na tablicy ogłoszeń
oraz w formie komunikatów podanych w klasach.
Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i
opiekun samorządu.
Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.
 
 
 
 
§ 5
 
 
Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego
 
Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę
samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej
niż przez trzy kadencje.
Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać
nowe wybory.
Rada samorządu (prezydium) składa się z 10 uczniów w tym:
 
przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego,
skarbnika,
sekretarza.
 
Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły
i nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydat zobowiązany jest
do przedłożenia komisji wyborczej 30 podpisów uczniów szkoły
popierających jego kandydaturę.
Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób
– mogą to być również członkowie rady klasowej.
Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są
przez ustępującą radę samorządu uczniowskiego oraz opiekuna samorządu.
W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagodzy.
Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu
komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego,
jego zastępcę i sekretarza.
Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. sprawdzenie ilości i wiarygodności
podpisów przedłożonych przez kandydatów, przygotowanie kart do głosowania
oraz przeprowadzenie wyborów.
Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.
Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą
minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do
zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu
uczniowskiego.
Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na
kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu
uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).
Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę
głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Po zajęciu
przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci, jako członkowie,
wchodzą w skład rady samorządu uczniowskiego. Kandydaci, za obustronną
zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana
tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada
samorządu uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu
kolejnych 24 godzin.
W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego
pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej
funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w
radzie.
Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań
wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z
regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji,
działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu
uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne
ucznia.
Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się
do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego
odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.
 
 
 
 
§ 6
 
 
Obowiązki ogólnego zebrania uczniów
 
Uchwalenie regulaminu samorządu.
Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium
przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.
Ogólne zebranie uczniów obraduje przynamniej raz w ciągu roku
szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący prezydium, a obrady
protokołuje sekretarz.
 
W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca
przewodniczącego rady a zebranie protokołuje wskazana przez niego
osoba.
 
 
 
 
§ 7
 
 
Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej
 
Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu
uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące
do właściwości samorządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości
ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.
Uczniowska rada szkolna między innymi:
 
przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne
zebranie uczniów,
reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady
rodziców,
reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem
uczniowskim innych szkół.
 
Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać
stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza
szkoły współdziałających z nimi.
Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu,
aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów
klasy szkolnej.
Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i
harmonogramie pracy samorządu uczniowskiego.
Uczniowska rada klasowa składa się z czterech osób: przewodniczącego
klasy, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Wyboru uczniowskiej rady klasowej dokonuje w głosowaniu tajnym lub
jawnym ogólne zebranie klasowe.
Uczniowska rada klasowa jest organem wykonawczym samorządu klasowego.
Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości
samorządu klasowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości
ogólnego zebrania klasowego.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu.
Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych
przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska rada szkolna.
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego i sekretarza.
Komisja kontroluje działalność organów samorządu uczniowskiego i
samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś w
dziedzinie finansowej.
Komisja rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli ogólnemu
zebraniu szkolnemu oraz właściwym ogólnym zebraniom klasowym.
 
 
 
 
§ 8
 
 
Fundusze
 
Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do
finansowania jego działalności.
Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz
uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu,
a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej
rady.
Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez
uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez
organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz
instytucje.
Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi
zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona
była rzetelność i dokładność ewidencji.
 
 
 
 
§ 9
 
Przepisy końcowe
 Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia
realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której
mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie
i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady
uczniowskiej, przewodniczący klas i przewodniczący komisji rewizyjnej.
Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego.
Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

Powiązane zdjęcia:

Skip to content