• Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Wójt Gminy Przygodzice zaprasza do udziału w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
  Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
  O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Przygodzice na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w Gminie Przygodzice, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.
  Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.
  Wypełnione i podpisane oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji w Chacie Regionalnej, ul. PTR 1, 63-421 Przygodzice w terminie do 29 października 2021r.
  Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
  Informacje dodatkowe:
  1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom pełnoletnim na następujących warunkach:
  • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia pełnoletniego,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Przygodzice.
  2. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021, komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  Oświadczenia:
  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczene dla uczniów pełnoletnich
  3. Zalacznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).
  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

  Powiązane zdjęcia:

Comments are closed.
Skip to content